Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

20 września 2018

NR 11 (Wrzesień 2015)

Segreguj odpady nie tylko dla zasady!

0 592

✔Liczba jednostek lekcyjnych: 2
✔Miejsce zajęć: zakład utylizacji odpadów, np. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie.
✔Poziom: szkoła ponadgimnazjalna, poziom podstawowy.
✔Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z systemem gospodarki odpadami oraz pojęciami z nim związanymi. Zajęcia mają również służyć wykształceniu ✔u uczniów właściwej postawy i podejścia do problemu odpadów.

✔CELE SZCZEGÓŁOWE:
a. Wiadomości
Po lekcji uczeń:

POLECAMY

 • wymienia rodzaje odpadów;
 • wyjaśnia pojęcia: odpady, utylizacja, odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, surowce wtórne, recykling, składowisko odpadów, wysypisko śmieci, kompostownia;
 • wymienia przykłady metod zagospodarowywania odpadów;
 • wskazuje ilość deponowanych odpadów na konkretnym składowisku odpadów;
 • wymienia charakterystyczne obiekty znajdujące się na składowisku odpadów;
 • wylicza sposoby zabezpieczania składowiska, np. przed nadmierną emisją uciążliwych zapachów, niebezpiecznych gazów itp.;
 • wskazuje negatywny wpływ niekontrolowanego wyrzucania odpadów na środowisko naturalne.

b. Umiejętności
Po lekcji uczeń:

 • charakteryzuje poszczególne etapy tworzenia wysypiska śmieci;
 • opisuje, jak miasto radzi sobie z utylizacją odpadów;
 • określa pojemność docelową składowiska odpadów;
 • określa lokalizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów;
 • oblicza ilość odpadów, jaką w ciągu roku produkują mieszkańcy danego miasta;
 • rozróżnia znaczenie pojęcia składowisko odpadów od wysypiska śmieci;
 • określa czas rozpoczęcia eksploatacji konkretnego składowiska odpadów;
 • analizuje tablice informacyjne dostępne na składowisku odpadów.

c. Postawy i przekonania
Po lekcji uczeń:

 • aktywnie uczestniczy w lekcji;
 • kształtuje umiejętność współpracy i komunikowania;
 • prezentuje etyczną postawę względem żywych organizmów;
 • wykazuje dociekliwość poprzez zadawanie licznych pytań;
 • ma świadomość konsekwencji związanych z nieodpowiednią eksploatacją odpadów;
 • pogłębia swoją wiedzę biologiczną;
 • rozbudza swoje zainteresowania biologiczne.

✔Środki dydaktyczne: tablice informacyjne dostępne na składowisku odpadów, karta pracy, skrypt przygotowany przez nauczyciela.
✔Formy pracy: indywidualna, grupowa.
✔Metody nauczania: obserwacja bezpośrednia, praca z kartami pracy, pogadanka.

PRZEBIEG LEKCJI:

Lekcja ta ma odbywać się na składowisku odpadów dowolnie wybranym przez nauczyciela lub podanym w scenariuszu jako przykład. 

 

I FAZA WPROWADZAJĄCA

 1. Sprawy organizacyjne (m.in. sprawdzenie obecności).
 2. Zapoznanie uczniów z tematem i celami planowanej lekcji na składowisku odpadów. 
 3. Krótka pogadanka wprowadzająca dotycząca składowiska odpadów (może być prowadzona przez nauczyciela bądź już przez przewodnika dostępnego na składowisku):
  - charakteryzacja miejsca, w którym się znajdujemy;
  - zwrócenie uwagi na rozróżnienie pojęć składowisko odpadów a wysypisko śmieci (uczniowie przy pomocy nauczyciela/przewodnika wyjaśniają oba pojęcia);
  - określenie celu powstania składowiska odpadów;
  - wspólne wyjaśnienie/przypomnienie podstawowych pojęć, jak: odpady, utylizacja, odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, surowce wtórne, recykling, składowisko odpadów, wysypisko śmieci, kompostownia.
 4. Samodzielne wykonanie zadań nr 1 i 2 znajdujących się na karcie pracy (5 min).
 5. Wspólne omówienie odpowiedzi uczniów z nauczycielem i/lub przewodnikiem.
  Zwrócenie uwagi uczniów, że składowisko odpadów jest to jedna z metod utylizacji odpadów (tu warto wymienić wspólnie z uczniami inne metody zagospodarowania odpadów: spalanie, składowanie, selektywna zbiórka i recykling materiałowy, kompostowanie).

II FAZA REALIZACYJNA

 1. W dalszej części lekcji (w trakcie spaceru po składowisku warto zwrócić uwagę na sposób utylizacji odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych itp.).
 2. Krótkie omówienie konkretnego składowiska odpadów, m.in.:
  - czas rozpoczęcia eksploatacji;
  - podstawowe obiekty składowiska; 
  - jaką ilość odpadów w skali roku może przyjąć konkretne składowisko;
  - jaka ilość odpadów trafia dziennie na składowisko opadów;
  - jaka ilość odpadów została już zdeponowana na konkretnym składowisku;
  - jaka jest pojemność docelowa składowiska.
  Warto zachęcać uczniów do zadawania pytań.
 3. Samodzielne wykonanie zadań nr 3 i 4 znajdujących się na karcie pracy (5 min).
 4. Wspólne omówienie odpowiedzi z karty pracy uczniów z nauczycielem i/lub przewodnikiem.
 5. Nauczyciel przytacza uczniom kilka ciekawostek związanych z gospodarką odpadów (załącznik nr 3).
 6. Następnie uczeń wykonuje również zadania nr 6 i 7 (5 min).
 7. Podsumowanie wykonanych zadań nr 6 i 7.
 8. Pogadanka z uczniami: co dzieje się w momencie zapełnienia składowiska odpadów, co dzieje się z wytworzonym biogazem, jaki ma wpływ obecność składowiska odpadów na tereny zielone wokół niego, czy jest to badane itp.
 9. Po obejściu składowiska odpadów uczniowie w parach wykonują pozostałe zadania (nr 5, 8, 9, 10).
 10. Podsumowanie wykonanych zadań, odpowiadanie na pytania i rozwianie wszelkich wątpliwości uczniów. 

III FAZA PODSUMOWUJĄCA

 1. Podsumowanie lekcji następuje wówczas, gdy wszystkie pary wykonają ostatnie zadanie. Uczniowie mówią o trudnościach, jakie napotkali w trakcie uzupełniania karty pracy. 
 2. Po zwiedzaniu składowiska odpadów uczniowie wspólnie z nauczycielem wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, wnioskami itp. 
 3. Wypełnienie przez uczniów ankiety ewaluacyjnej (załącznik nr 1).
 4. Pożegnanie się z uczniami.

Załącznik nr 1

Ewaluacja:

Zajęcia, które dziś odbyliśmy, były ciekawym rozwiązaniem (wybierz odpowiednio)

Na dzisiejszych zajęciach mogłem/mogłam dużo się nauczyć (wybierz odpowiednio)

Załącznik nr 2

Skrypt „Segreguj odpady nie tylko dla zasady!”

Najważniejsze pojęcia:

Gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad tymi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
Źródło: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Kompostowanie – obróbka tlenowa odpadów komunalnych, które ulegają biologicznemu rozkładowi w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów w celu ich unieszkodliwienia.
Źródło: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się ich jest obowiązany. 
Źródło: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Odpady biodegradowalne – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu.
Źródło: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Źródło: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Odpady niebezpieczne – odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi albo dla środowiska.
Źródło: Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o odpadach

Odpady przemysłowe – odpady produkcyjne – odpady powstające w toku działalności gospodarczej, częściowo nie do uniknięcia.
Źródło: //www.ekopedagog.net

Odpady wielkogabarytowe – przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów. Wymagają one czynności demontażowyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy