Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

19 lipca 2018

NR 22 (Lipiec 2017)

Co to za drzewo?

280

✓Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut

✓Poziom: szkoła podstawowa

✓Celem zajęć jest poznanie gatunków drzew rosnących w parku miejskim oraz doskonalenie umiejętności ich rozpoznawania.

Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia dendrologia,
 • posługuje się atlasem do oznaczania drzew,
 • charakteryzuje rolę drzew w przyrodzie,
 • wyjaśnia gospodarcze znaczenie drzew w życiu człowieka.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • rozpoznaje pospolite gatunki drzew występujące w parku,
 • używa nazw gatunkowych drzew,
 • uzasadnia konieczność szczególnej ochrony drzew,
 • przewiduje skutki niszczenia i wycinania drzew dla gospodarki oraz całego środowiska i organizmów w nich żyjących.

Postawy i przekonania:

 • rozwija zainteresowania dendrologiczne,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • kształtuje postawę proekologiczną,
 • kulturalnie zachowuje się na zajęciach.

✓Środki dydaktyczne:

 • wiersz pt. Drzewa (załącznik 1),
 • karta pracy (załącznik 2),
 • koperty z ilustracjami (załącznik 3),
 • kredki,
 • atlasy do oznaczania drzew (np. „Drzewa naszych lasów”, „Drzewa, kieszonkowy atlas”),
 • elementy drzew zebrane podczas zajęć. 

✓Strategie nauczania:

 • operacyjna.

✓Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • w grupach.

✓Metody nauczania:

 • metody oparte na słowie: pogadanka,
 • metody oparte na działalności praktycznej: ćwiczenia terenowe,
 • metody oparte na obserwacji: pokaz,
 • metody oparte na rozwiązywaniu problemów: gra dydaktyczna.

Przebieg lekcji:

I Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 • Wyjście do parku/lasu.
 • Prowadzący wybiera jednego ucznia i prosi go o przeczytanie wiersza pt. „Drzewa”. Pozostali uczniowie mają za zadanie odgadnąć, o czym będą zajęcia. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, podkładki i pyta, co to jest dendrologia. Uczniowie uzupełniają zadanie 1 na karcie pracy. 

II Faza realizująca:

 • Nauczyciel prowadzi pogadankę na temat drzew: pyta uczniów, co to jest drzewo, z jakich elementów się składa, jakie funkcje pełni każdy z nich. Uczniowie uzupełniają zadanie 2 na karcie pracy.
 • Prowadzący prezentuje podopiecznym dwa rodzaje drzew: liściaste i iglaste, następnie pyta o różnice między nimi. Uczniowie wykonują zadanie 3 na karcie pracy.
 • Następnie nauczyciel rozdaje uczniom atlasy, dzieli ich na 4 grupy (każda z grup powinna mieć swojego opiekuna), prosi o wypełnienie zadania 4 na karcie pracy oraz o zbieranie liści, owoców, nasion, oraz innych rzeczy, które związane są z oznaczanym drzewem. Po ustalonym czasie grupy wracają na miejsce zbiórki, prezentują zebrane „skarby” oraz oznaczone gatunki drzew. Prowadzący sprawdza poprawność wykonania zadania i poprawia ewentualne błędy.
 • W dalszej części zajęć nauczyciel przekazuje każdej z grup kopertę (załącznik 3) z ilustracjami, które przedstawiają znaczenie drzew. Koperta 1 zawiera: obrazek prezentujący ptasie gniazdo, gniazdo na drzewie, sowę w dziupli (wniosek: drzewo to dom dla zwierząt i ptaków), koperta 2: ilustracje przedstawiające książki, kartkę papieru, gazetę (wniosek: drewno to materiał do produkcji papieru), koperta 3: obrazek prezentujący drzewo jako „producent tlenu”, „zielone płuca” (wniosek: drzewa pełnią ważną rolę w produkcji tlenu), koperta 4: obrazek przedstawiający drewniane klocki, kredki, zapałki, krzesło (wniosek: drewno to materiał do produkcji zabawek i mebli). Uczniowie po obejrzeniu ilustracji naradzają się w obrębie swojej grupy na temat znaczenia drzew. Po chwili przedstawiają pozostałym grupom swoje wnioski. Uczniowie uzupełniają zadanie 5 na karcie pracy. Dodatkowo nauczyciel omawia z uczniami zagrożenia, które mogą wystąpić dla gospodarki oraz całego środowiska i organizmów w nich żyjących w wyniku nadmiernego wycinania drzew.

III Faza podsumowująca:

 • Powrót do szkoły.
 • W celu utrwalenia umiejętności rozpoznawania drzew nauczyciel przeprowadza grę dydaktyczną: „Co to za liść?”. Uczniowie kładą wszystkie liście zebrane podczas wykonywania zadania 4 na ławce. Nauczyciel wybiera osobę, która rozpoczyna zabawę: wybrany uczeń myśli o którymś liściu, ale nie mówi głośno, o którym.  Następnie opisuje jego kolor, kształt, wygląd brzegów, drzewo, z którego pochodzi. Kto pierwszy odgadnie, o który liść chodzi i jak nazywa się drzewo, z którego pochodzi, opowiada o kolejnym.
 • Nauczyciel podsumowuje zajęcia terenowe, zadaje zadanie domowe (załącznik 4), ocenia aktywność i zaangażowanie każdego z uczniów oraz prosi uczniów o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (załącznik 5).
 • Pożegnanie uczniów.

Załącznik 1. Wiersz „Drzewa” – autor nieznany

Kocham drzewa zielenią wiejące, 
cicho szumiące o lecie.
Lipy miodem wonnym pachnące, 
z rojem pszczół przy ich kwiecie.

Kocham dęby stare, mocno stojące, 
mruczące dawnej chwały dzieje.
Wierzby szeptem przy drogach płaczące, 
przez które wiatr smętnie wieje.

Kocham brzozy siwe, nisko schylone, 
liściem opadłym modlitwę mówiące.
Topole strzeliście w niebo wpatrzone 
i sosny na piach...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy