Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

20 lipca 2018

NR 21 (Maj 2017)

Woda i jej właściwości

326

    Temat zajęć: Woda i jej właściwości

    Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
    Poziom nauczania: gimnazjum
    Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z prostymi sposobami badania właściwości wody.
    Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • wymienia fizyczne i chemiczne właściwości wody,
 • wyjaśnia, w jaki sposób działa areometr i pehametr oraz do czego służą te przyrządy,
 • określa barwę, zapach, mętność badanych próbek wody na podstawie obserwacji,
 • opisuje zależność pomiędzy temperaturą wody a gęstością.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • charakteryzuje właściwości fizykochemiczne wody,
 • wykonuje badania jakościowe wody ze stawu, wody mineralnej i wody z wodociągu,
 • wyznacza gęstość wody przy pomocy areometru,
 • oznacza twardość wody za pomocą testu paskowego,
 • ustala wartość pH przy pomocy wywaru z czerwonej kapusty, papierka lakmusowego oraz pehametru,
 • wykrywa obecność substancji organicznych w wodzie, 
 • określa czystość zbiornika wodnego na podstawie obserwacji i przeprowadzonych badań,
 • proponuje działania mające na celu poprawę/utrzymanie jakości wody w badanym zbiorniku.

Postawy i przekonania:

 • ma świadomość nietypowych właściwości wody oraz ich znaczenia dla organizmów,
 • wdraża się do samodzielnej pracy badawczej,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • rozwija umiejętność komunikacji i pracy w grupie,
 • kształtuje postawę proekologiczną.

    Środki dydaktyczne:

 • karta pracy (załącznik 1),
 • tabela z wybranymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych (załącznik 2),
 • koperty z hasłami (załącznik 3),
 • zlewki (10 sztuk na grupę),woda mineralna (butelka litrowa na grupę),
 • woda z wodociągu (butelka litrowa na grupę),
 • przezroczysty pojemnik (3 sztuki na grupę),
 • bibuła/papier filtracyjny (6 sztuk na grupę),
 • wywar z czerwonej kapusty,
 • papierek lakmusowy (kilka sztuk na grupę),
 • pehametr (1 sztuka na grupę),
 • woda destylowana w tryskawce (1 sztuka na grupę),
 • areometr (1 sztuka na grupę),
 • menzurki (6 sztuk na grupę),
 • błękit metylenowy,
 • olej jadalny,
 • termometr (1 sztuka na grupę),
 • test paskowy do oznaczania twardości wody (kilka sztuk na grupę),
 • talerz (3 sztuki na grupę),
 • płyn do mycia naczyń,
 • pieprz,
 • stoper (1 sztuka na grupę). 

    Strategie nauczania:
operacyjna.
    Formy pracy:
zbiorowa, grupowa.
    Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka,
 • metody oparte na działaniu praktycznym: prace badawcze w terenie, karta pracy,
 • metody oparte na rozwiązywaniu problemów: pogadanka problemowa.

Przebieg lekcji:

I Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 • Wyjście do parku.
 • Prowadzący wręcza uczniom karty pracy (załącznik 1), prosi ich o wypełnienie zadania 1. Jego rozwiązanie stanowi temat zajęć.

II Faza realizująca:

 • Pogadanka na temat właściwości fizykochemicznych wody: każdy z uczniów wymienia jedną z właściwości i stara się ją opisać. Prowadzący podczas rozmowy dopytuje, w jaki sposób można zbadać omawianą właściwość. 
 • Nauczyciel dzieli uczniów na sześcioosobowe grupy, przypomina zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i wręcza podopiecznym materiały potrzebne do zbadania właściwości wody. Uczniowie według instrukcji podanych na karcie pracy badają próbki wody i uzupełniają pozostałe zadania.
 • Po ustalonym czasie podopieczni wracają na miejsce zbiórki. Chętna grupa prezentuje wyniki swojej pracy, pozostali uczniowie porównują przedstawiane rezultaty ze swoimi. Nauczyciel wyłapuje i poprawia ewentualne błędy oraz odpowiada na pojawiające się pytania. Następnie na podstawie otrzymanych przez wszystkie grupy wyników oraz tabeli z wartościami wskaźników zanieczyszczeń (załącznik 2) za podopieczni wspólnie ustalają jakość wody w badanym zbiorniku. 

III Faza podsumowująca:

 • Powrót do szkoły.
 • Prowadzący rozdaje grupom koperty z hasłami (załącznik 3), które należy utworzyć z rozsypanek słownych. Wygrywa drużyna, która najszybciej ułoży wszystkie hasła.
 • Nauczyciel podsumowuje zajęcia terenowe, zadaje zadanie domowe (załącznik 4), ocenia aktywność i zaangażowanie każdego z uczniów oraz prosi uczniów o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (załącznik 5).
 • Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi uczniów o odnalezienie wygodnej dla siebie pozycji, uczniowie zamykają oczy, odprężają się i próbują wczuć w odtwarzaną muzykę relaksacyjną (//www.youtube.com/watch?v=UR4mjn53IoU).
 • Pożegnanie uczniów.

    Źródła:

 • //www.wios.tarnow.pl/wios/raporty/ocena/region02/norma.htm data dostępu: 23.05.2015
 • //www.naukowiec.org/tablice/chemia/gestosc-wody-w-zaleznosci-od-temperatury_367.html data dostępu: 23.05.2015
 • //zasoby.open.agh.edu.pl/~09skmolfa/index.php?file=kursA data dostępu: 23.05.2015

Załącznik 1 do scenariusza „Woda i jej właściwości” – karta pracy

Zadanie 1. Rozwiąż łamigłówkę, a dowiesz się, o czym będą dzisiejsze zajęcia.
Odczytaj temat dzisiejszych zajęć według klucza: A2, B4, C3, C2, A1, D1, C5, D1, A2, E1, C2, D4, E5, A3, A2, B4, D4, E5, A3.

  1 2 3 4 5
A G W I K L
B B U Y O M
C H A D F E
D J S Z Ś R
E Ł N P T C

Zadanie 2. Pobierz do zlewki wodę ze zbiornika wodnego znajdującego się w parku. Pobraną próbkę porównaj z próbkami otrzymanymi od nauczyciela i uzupełnij poniższe tabele.

1. Na początku użyj swoich zmysłów: wzroku, węchu. By zbadać osad, przefiltruj próbki za pomocą filtrów do przezroczystego pojemnika (każdą do innego naczynia). Następnie przyjrzyj się dokładnie bibule i zaznacz w tabeli, co zaobserwowałeś. Obejrzyj również wodę po przefiltrowaniu i wpisz w tabeli jej kolor. Uwaga! Nie wylewaj przefiltrowanych próbek – będą potrzebne do zadania 3.

Właściwość Woda pobrana ze zbiornika Woda mineralna Woda z wodociągu
Zapach Intensywność:      
 • brak zapachu
     
 • słaby zapach
     
 • intensywny zapach
     
Rodzaj zapachu (gdy występuje):      
 • ryby
     
 • trawa
     
 • ziemia
     
 • obornik
     
 • zgnilizna
     
 • ropa
     
Barwa
 • bezbarwna
     
 • zielonkawo-żółta
     
 • czerwona
     
 • niebieska
     
 • zielona
     
Mętność
 • przeźroczysta
     
 • słabo opalizująca
     
 • średnio mętna
     
 • mętna z zawiesiną
     
 • mętna z obfitą zawiesiną
     
Osad na filtrze
 • zupełnie czysty
     
 • niewielki osad – duży osad
     
 • brudny
     
Barwa wody po przefiltrowaniu
 • bezbarwna
     
 • lekko zabarwiona
     
 • lekko żółtawa
     
 • szarożółta
     
 • żółtawa
     
 • brązowawa
     
 • zielonkawa
     
 • szaroczarna
     
 • rdzawobrązowa
     
 • inna (jaka?) ……………….
     

Wnioski: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zmierz za pomocą termometru temperaturę badanej wody. Następnie zbadaj za pomocą areometru gęstość wody – wlej do menzurki pomiarowej badaną próbkę wody w ilości pozwalającej na swobodne zanurzenie areometru. Następnie umieść go w wodzie i na jego skali odczytaj wynik. Uwaga! Areometry najczęściej kalibrowane są dla temperatury 20°C, dlatego badany płyn powinien mieć taką właśnie temperaturę. W przypadku innej temperatury należy skorzystać z poprawek temperaturowych (tabela pomocnicza).

Właściwość Woda pobrana ze z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy