Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

30 czerwca 2021

NR 45 (Lipiec 2021)

Fotosynteza jako proces dwuetapowy – faza jasna

0 105

Temat lekcji: Fotosynteza jako proces dwuetapowy – faza jasna 
Przedmiot: biologia
Adresaci: uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Liczba godzin lekcyjnych: 2
Cele operacyjne:
W zakresie wiadomości uczeń:

POLECAMY

 • rozumie istotę fotosyntezy jako reakcji autotroficznej składającej się z dwóch faz;
 • definiuje fazę jasną fotosyntezy;
 • wyjaśnia istotę procesu fazy jasnej fotosyntezy jako przekształcenie energii świetlnej w energię wiązań chemicznych zawartych w ATP i NADPH oraz transport elektronów;
 • wie, że wytworzona siła asymilacyjna lub redakcyjna ATP i NADPH2 umożliwi zachodzenie ciemnej fazy fotosyntezy jako siła asymilacyjna;
 • zna schemat przebiegu fazy ciemnej fotosyntezy;
 • opisuje barwniki syntetyczne i ich rolę w fazie jasnej fotosyntezy – analiza absorbcji;
 • wie, jaka jest zależność intensywności fotosyntezy od naświetlania rośliny światłem o określonej długości fal;
 • rozróżnia i definiuje fosforylację cykliczną i niecykliczną.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • omawia różnice między fazą jasną i ciemną fotosyntezy;
 • potrafi zlokalizować fazę jasną i ciemną fotosyntezy w roślinie;
 • ilustruje za pomocą wzoru chemicznego proces fotosyntezy fazy jasnej z uwzględnieniem udziału barwników syntetycznych, światła i enzymów;
 • opisuje na schemacie dwie możliwe drogi fotosyntetycznego transportu elektronów – fosforylacja cykliczna i niecykliczna elektronu.

Postawy i przekonania:

 • rozwija zamiłowania przyrodnicze,
 • skutecznie komunikuje się z rówieśnikami i nauczycielem,
 • aktywnie pracuje na zajęciach.

Środki dydaktyczne:

 • Schemat przemiany fazy świetlnej fotosyntezy z ujęciem dwóch możliwych dróg elektronu (I, II) wybitego z cząsteczki chlorofilu, 
 • Schemat przemiany fazy ciemnej fotosyntezy,
 • Schemat fotofosforylacji cyklicznej,
 • Schemat fosforylacji fotosyntetycznej (fotofosforylacji) niecyklicznej, 
 • Rycina lokalizacji fotosyntezy na różnych poziomach organizacyjnych,
 • Film edukacyjny dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=nGIEmVBT9JM.
   
Schemat 1. Przemiany fazy świetlnej fotosyntezy. Na schemacie zaznaczono dwie możliwe drogi elektronu (I, II) wybitego z cząstki chlorofilu


Strategie nauczania: 

 • emocjonalna,
 • asocjacyjna.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca grupowa,
 • praca zbiorowa.

Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka, wykład;
 • metody oparte na obserwacji: film dydaktyczny, pokaz; 
 • metody oparte na rozwiązywaniu problemów: doświadczenie;
 • metody oparte na działaniu praktycznym: obserwacja.

Przebieg lekcji:

I. Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Nauczyciel zapisuje temat na tablicy, zaś uczniowie w zeszycie przedmiotowym.

II. Faza realizacyjna:

 • Prowadzący wprowadza uczniów do tematyki fotosyntezy jak...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy