Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

1 sierpnia 2018

NR 28 (Lipiec 2018)

Jak krąży krew?

395

Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
Poziom: szkoła podstawowa 
Cel ogólny zajęć: poznanie budowy i funkcji układu krwionośnego człowieka
Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • wymienia elementy budujące układ krwionośny
 • streszcza funkcje poszczególnych elementów układu krwionośnego
 • omawia budowę serca oraz jego funkcje
 • wyjaśnia pojęcia: ciśnienie krwi, puls, układ zamknięty, przegroda
 • opisuje budowę i funkcje tętnic, żył i naczyń włosowatych
 • omawia rolę krwiobiegu małego i dużego

W zakresie umiejętności uczeń:

 • rozpoznaje i nazywa elementy układu krwionośnego
 • zaznacza odpowiednim kolorem przepływ krwi przez serce
 • porównuje budowę i funkcje żył, tętnic i naczyń włosowatych
 • określa wpływ wysiłku fizycznego na wartość tętna
 • porównuje krwiobieg mały i duży
 • charakteryzuje cykl pracy serca

Postawy i przekonania. 
Uczeń:

 • aktywnie pracuje na zajęciach
 • przestrzega obowiązujących reguł
 • kulturalnie zachowuje się podczas lekcji

Środki dydaktyczne:

Strategie nauczania:

 • asocjacyjna
 • operacyjna

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka
 • metody oparte na obserwacji: pokaz, film dydaktyczny
 • metody oparte na działaniu praktycznym: ćwiczenia w klasie 
 • metody oparte na rozwiązywaniu problemów: gra dydaktyczna

Przebieg lekcji

 1. Faza przygotowawcza:
 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Nauczyciel rozdaje dzieciom łamigłówkę (załącznik 1), której rozwiązanie stanowi temat lekcji. Uczeń, który jako pierwszy ją rozwiąże, zapisuje temat na tablicy, pozostałe dzieci zapisują go w zeszycie. 
 1. Faza realizująca:
 • Prowadzący przedstawia podopiecznym cel zajęć oraz zagadnienia, które będą omawiane. 
 • Nauczyciel prezentuje schemat układu krwionośnego i pyta uczniów, z jakich elementów się składa oraz, jakie funkcje są przez nie pełnione. Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie.
 • Prowadzący przedstawia model serca, pyta, z jakich elementów jest zbudowane, co robi serce podczas każdego uderzenia, i dlaczego to robi. Następnie odtwarza film edukacyjny: //pl.khanacademy.org/science/health-and-medicine/circulatory-system/circulatory-system-introduction/v/flow-through-the-heart. Nauczyciel rozdaje dzieciom kawałki niebieskiej i czerwonej wełny oraz schemat przedstawiający budowę serca (załącznik 2), uczniowie wycinają go zgodnie ze wskazówkami. Następnie podopieczni zgodnie z informacjami przedstawionymi w filmie umieszczają wełnę na schemacie. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
 • Nauczyciel pyta uczniów o różnice i podobieństwa między żyłami, tętnicami i naczyniami włosowatymi. Uczniowie uzupełniają tabelę (załącznik 3) i wklejają ją do zeszytu.
 • Prowadzący prosi, by uczniowie spróbowali poczuć i usłyszeć bicie serca. Następnie prezentuje dzieciom film //www.youtube.com/watch?v=-3XFTKRHrK0
 • Wspólne omówienie cyklu pracy serca oraz wyjaśnienie pojęć ciśnienie krwi oraz puls. Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie. 
 • Nauczyciel wybiera jedną osobę i mierzy jej ciśnienie. Następnie prosi, by ten sam uczeń zrobił 20 przysiadów. Po wykonaniu ćwiczenia prowadzący mierzy jeszcze raz ciśnienie. Wspólne wyciągnięcie wniosków.
 • Następnie prowadzący wyjaśnia uczniom, że układ krwionośny jest układem zamkniętym oraz, że naczynia krwionośne dzielą się na dwa krwiobiegi – mały i duży. W celu zobrazowania swoich słów prezentuje schemat krwiobiegów. Ponadto odtwarza film edukacyjny: /...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy