Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

18 września 2018

NR 12 (Listopad 2015)

Kwiat – uśmiech rośliny

0 114

✔Przedmiot: biologia
✔Adresaci: uczniowie gimnazjum, liceum 
✔Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✔Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnymi typami kwiatostanów, przypomnienie im wiadomości na temat budowy kwiatu oraz przedstawienie przystosowań kwiatów do owado- i wiatropylności

✔Cele szczegółowe

a) W zakresie wiadomości uczeń:

 • rozpoznaje na żywym okazie i opisuje elementy rośliny kwiatowej,
 • rozróżnia elementy budowy kwiatu,
 • definiuje pojęcia: jednopienność, dwupienność, kwiatostan, owadopylność, wiatropylność,
 • podaje przykłady roślin jednopiennych i dwupiennych,
 • wymienia typy kwiatostanów,
 • wylicza przystosowywania kwiatów do owado- i wiatropylności,
 • wskazuje przykłady roślin owado- i wiatropylnych,
 • rozpoznaje symetrię kwiatu.

b) W zakresie umiejętności uczeń:

 • charakteryzuje funkcje poszczególnych organów rośliny kwiatowej,
 • określa rolę poszczególnych części kwiatu,
 • opisuje typy kwiatostanów,
 • wyszukuje w terenie kwiaty o różnych typach kwiatostanów,
 • rozpoznaje rośliny kwiatowe przy pomocy atlasu.

✔Postawy i przekonania:

 • ma świadomość roli, jaką w przyrodzie odgrywają rośliny kwiatowe,
 • docenia wartość środowiska przyrodniczego,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • ponosi odpowiedzialność za wspólną pracę,
 • właściwie zachowuje się na zajęciach.

✔Środki dydaktyczne:

 • karta pracy (załącznik 1),
 • schemat budowy kwiatu (załącznik 2),
 • schematy kwiatostanów (załącznik 3),
 • atlas roślin,
 • okazy roślin zebrane podczas zajęć. 

✔Strategie nauczania:

 • operacyjna.

✔Formy pracy:

 • indywidualna, w parach, grupowa.

✔Metody nauczania:

 • metody oparte na słowie: pogadanka.

Przebieg lekcji:

I  Faza przygotowawcza

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 • Wyjście do parku.
 • Prowadzący rozdaje uczniom karty pracy i podkładki oraz prosi o wykonanie zadania 1 na karcie pracy. Rozwiązanie zadania jest tematem zajęć.

II Faza realizująca

 • Nauczyciel prowadzi pogadankę na temat roślin kwiatowych. Zrywa wybrany okaz i prosi uczniów o wskazanie poszczególnych części oraz określenie funkcji, jakie pełnią. Uczniowie wypełniają zadanie 2 na karcie pracy.
 • N...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy