Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

25 lipca 2018

NR 20 (Marzec 2017)

Wodne bezkręgowce

481

Temat zajęć: Wodne bezkręgowce

    Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut

    Poziom: liceum

    Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnorodnością bezkręgowców wodnych, kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz doskonalenie zdolności rozpoznawania organizmów za pomocą klucza.

    Cele szczegółowe:

W zakresie wiadomości uczeń:

 • opisuje budowę oraz cechy charakterystyczne wybranych grup bezkręgowców, 
 • wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do właściwych grup systematycznych,
 • wylicza przystosowania wybranych zwierząt bezkręgowych do życia w wodzie,
 • przyporządkowuje zaobserwowane gatunki poszczególnym jednostkom systematycznym.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • rozpoznaje wodne bezkręgowce przy pomocy klucza do oznaczania organizmów,
 • dostrzega skuteczność użycia urządzeń powiększających w celu poznania bogactwa życia zbiorników wodnych, charakteryzuje współzależności pomiędzy organizmem a środowiskiem jego życia,
 • dostrzega i opisuje cechy ułatwiające życie w wodzie obserwowanych organizmów,
 • określa czystość wody na podstawie zaobserwowanych tam organizmów.

Postawy i przekonania:

 • zauważa związek między czystością zbiornika wodnego a zamieszkującymi go organizmami,
 • dostrzega w odławianych zwierzętach istoty żywe i odpowiednio je traktuje,
 • bezpiecznie zachowuje się nad wodą,
 • kształtuje umiejętności pracy w grupie,
 • prawidłowo przeprowadza obserwacje w terenie.

    Środki dydaktyczne:

 • karta pracy (załącznik 1),
 • instrukcja (załącznik 2),
 • klucz do oznaczania zwierząt słodkowodnej makrofauny bezkręgowej dostępny pod adresem: //www.wigry.org.pl/makrofauna/index.htm, 
 • siatki na długiej rączce, np. podbierak (dla każdej z grup),
 • wodery (dla każdej z grup),
 • kamizelki ratunkowe (dla każdej z grup),
 • słoik (kilka na grupę),
 • biała miska (dla każdej z grup),
 • pęsety (dla każdego z uczniów),
 • lupy (kilka na grupę),
 • sitko o drobnych oczkach (dla każdej z grup).

    Strategie nauczania:

 • operacyjna.

    Formy pracy:

 • grupowa, zbiorowa.

    Metody nauczania:

 • metody oparte na słowie: pogadanka,
 • metody oparte na obserwacji: obserwacja w terenie,
 • metody oparte na działaniu praktycznym: ćwiczenia w terenie, karta pracy,
 • metody oparte na rozwiązywaniu problemów: gra dydaktyczna.

Przebieg lekcji:
I Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe. 
 • Wyjście do parku.
 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 1) i podkładki oraz prosi o wykonanie zadania 1 na karcie pracy. Rozwiązanie zadania jest tematem zajęć.

II Faza realizująca:

 • Przypomnienie wiadomości na temat budowy oraz cech charakterystycznych wybranych grup bezkręgowców: pierścienice, stawonogi (skorupiaki, pajęczaki, owady), mięczaki.
 • Prowadzący dzieli uczniów na sześcioosobowe zespoły (każdy powinien mieć swojego opiekuna). Każdej z grup wręcza siatki, wodery, lupy, pęsety, klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej, instrukcje (załącznik 2) oraz przypomina zasady właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych nad wodą. 
 • Grupy udają się w wybrane przez siebie miejsce i wykonują zgodnie z instrukcją zadanie nr 2 na karcie pracy.
 • Po ustalonym czasie drużyny wracają na miejsce zbiórki i prezentują wyniki swojej pracy. Prowadzący wyłapuje, poprawia ewentualne błędy oraz uzupełnia brakujące informacje.
 • Uczniowie wymieniają zwierzęta bezkręgowe, które spotkali podczas zajęć.

III Faza podsumowująca:

 • Powrót do szkoły.
 • W ramach podsumowania nauczyciel przeprowadza grę dydaktyczną: „W jaki sposób?”. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Każda z drużyn wybiera ­lidera, który będzie prezentował odpowiedzi. Zasady gry: prowadzący wybiera gatunek bezkręgowca, który został zaobserwowany na zajęciach. Zadaniem grupy jest opisanie sposobu, w jaki wybrany organizm przystosował się do życia w środowisku wodnym. Po ustalonym czasie liderzy prezentują odpowiedzi. Drużyna, która prawidłowo scharakteryzuje przystosowanie bezkręgowca do środowiska wodnego, otrzymuje 5 punktów. Natomiast grupa, która po części odpowiedziała dobrze, otrzymuje 3 punkty. Można przeprowadzać dowolną liczbę rund. Wygrywa grupa z największą liczbą punktów. 
 • Nauczyciel podsumowuje zajęcia terenowe, zadaje zadanie domowe (załącznik 3) oraz ocenia aktywność i zaangażowanie każdego z uczniów.
 • Pożegnanie uczniów.

Załącznik 1. do scenariusza „Wodne bezkręgowce” – karta pracy

Zadanie 1. Rozwiąż łamigłówkę, a dowiesz się, jaki będzie temat dzisiejszych zajęć.

Zadanie 2. Postępuj zgodnie z dołączoną instrukcją i uzupełnij tabelę.

Wodne bezkręgowce
Na powierzchni wody
Nazwa Grupa systematyczna Ilość Cechy umożliwiające życie w wodzie
       
       
       
W toni wodnej
Nazwa Grupa systematyczna
Ilość
Cechy umożliwiające życie w wodzie
       
       
       
Na dnie
Nazwa
Grupa systematyczna
Ilość Cechy umożliwiające życie w wodzie
       
       
       

Zadanie 3. Zwróćcie uwagę na zwierzęta kręgowe, które można zaobserwować w zbiorniku wodnym oraz jego pobliżu? Wymieńcie zaobserwowane zwierzęta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik 2. do scenariusza „Wodne bezkręgowce” – instrukcja 

Pobierzcie materiał badawczy do słoików napełnionych wodą z trzech miejsc:

 • z powierzchni wody,
 • z toni wodnej,
 • z dna zbiornika wodnego.

Pobieranie materiału z powierzchni wody: uczeń, który wchodzi do wody,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy