Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

21 maja 2019

NR 33 (Maj 2019)

Przyrodniczy projekt Interdyscyplinarny

0 76

Aby przybliżyć uczniom znaczenie obszarów chronionych, trzykrotnie, w latach 2006–2008, 2015–2016 oraz 2017–2018, z trzema grupami uczniów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zrealizowano projekty interdyscyplinarne „Badanie walorów przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych wybranego obszaru chronionego województwa śląskiego”. Po realizacji projektu wybrano obszar Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (PKCKKRW).

Cele projektów:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i historycznych uczniów poprzez pogłębienie wiadomości i umiejętności nabytych na lekcjach biologii, chemii, geografii, historii i religii.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i badań przyrodniczych w terenie oraz w laboratorium.
 • Kształcenie umiejętności analizowania zjawisk przyrodniczych i ich interpretacji.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej i współpracy z instytucjami państwowymi.
 • Kształtowanie postaw poznawczych, badawczych i twórczych oraz umiejętności pracy w grupie.
 • Kształtowanie postaw związanych z ochroną naturalnego środowiska przyrodniczego.

Zakres treści programowych realizowanych w projektach:

 • Orientacja na mapie i w terenie, rysowanie mapy badanego terenu.
 • Oznaczanie gatunków drzew oraz roślin zielnych w lesie i na łące, oznaczanie roślin wodnych.
 • Charakterystyka biotopu: lasu, łąki, stawu.
 • Prowadzenie przyrodniczych obserwacji fenologicznych, analiza struktur biocenozy, badanie współzależności między populacjami.
 • Obserwacje antropogenicznych przekształceń środowiska naturalnego.
 • Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 • Poznanie historii, kultury, zabytków i planów rozwojowych badanego terenu.
 • Opracowanie zbiorów okazów botanicznych, zoologicznych, wyników doświadczeń laboratoryjnych.
 • Opracowanie dokumentacji projektów w formie książek: „Cztery pory roku w Rudach”, „Sekrety CKKRW” i „Wielka przygoda w Rudach, czyli gimnajum w lesie”, oraz prezentacji. Każdy z uczestników projektu otrzymał egzemplarz książki, a prezentacje multimedialne zostały zaprezentowane wszystkim uczniom w szkołach.    

Dlaczego Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Ród Wielkich?

W PKCKKRW występują kompleksy leśne, rolne i wodne. Jego szata roślinna zawiera wiele gatunków roślin chronionych, w parku rośnie kilkaset drzew – pomników przyrody, wydzielono rezerwat Łężczok. Wśród zwierząt występuje tam 25 gatunków narażonych na wyginięcie, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Teren PKCKKRW odznacza się dużymi walorami historycznymi i kulturowymi za względu na obecność Cystersów na tym obszarze od XIII w. Dodatkowy walor – położenie parku – zaledwie 27 km od Gliwic.

Przygotowanie projektu

Uczniowie utworzyli, według swoich zainteresowań, pięć grup: botaniczną, zoologiczną geograficzną, historyczną, dziennikarską; wybrali liderów grup i dokonali podziału pracy. Zgromadzili potrzebne materiały i pomoce: mapy, przewodniki turystyczne, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, przyrządy do pomiarów terenowych, przyrządy do badań laboratoryjnych, nawiązali kontakt z zarządem PKCKKRW, Nadleśnictwem w Rudach oraz z instytucjami ochrony środowiska. Podczas opracowania materiałów uczniowie konsultowali się z nauczycielami historii, chemii, geografii, religii, informatyki.
W każdej z edycji projektu uczniowie odbyli cztery wycieczki po terenie PKCKKRW w terminach umożliwiających obserwacje fenologiczne podczas wszystkich pór roku. Przewodnikami w czasie wędrówek po lasach i obiektach PKCKKRW byli pracownicy Nadleśnictwa w Rudach. 

Zakres badań, obserwacji i studiów:

 1. Zbieranie okazów flory, fauny, oznaczanie gatunków, pobieranie próbek wody, gleby do badań laboratoryjnych, utrwalanie materiału biologicznego, dokumentacja fotograficzna i rysunkowa.
 2. Dokumentacja historyczna, fotograficzna, opisowa i rysunkowa zwiedzanych obiektów kultury materialnej.
 3. Sporządzenie map przebytego terenu, obserwacje klimatologiczne.
 4. Zbieranie informacji na temat gospodarki leśnej i ruchu turystycznego na terenie PKCKKRW.
 5. Zakres zadań projektów był spójny z podstawą programową obowiązującą w III i IV etapie edukacyjnym.

Realizacja planów

Podczas realizacji projektów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy