Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

13 lipca 2018

NR 24 (Listopad 2017)

Fizyka w naszym ciele

0 200

Współczesna nauka bada żywe organizmy na poziomie tworzących je makrocząsteczek, wyjaśnia mechanizmy fizjologii, poznając kod genetyczny, analizując reakcje chemiczne. Coraz częściej powstają nowe kierunki studiów o interdyscyplinarnym charakterze, bo chyba nie da się już dzisiaj poznawać i wyjaśniać nieodkrytych praw przyrody, jeśli nie analizuje się jej holistycznie. A w szkole? Nadal bardzo często uczymy poszczególnych przedmiotów, patrząc na otaczający nas świat tylko przez pryzmat zagadnień biologicznych, chemicznych lub fizycznych. Spróbujmy to zmienić i połączyć poszczególne dziedziny nauki. Dokonajmy analizy budowy i funkcjonowania naszego organizmu pod kątem techniki, fizyki, a nawet… ekonomii (tego, co z ewolucyjnego punktu widzenia nam się opłaca, a co nie). Będzie to bardzo ciekawe doświadczenie nie tylko dla naszych uczniów, ale również i dla każdego nauczyciela.

Scenariusz lekcj

✓Poziom: zajęcia można przeprowadzić z uczniami klasy VII.

✓Czas realizacji: 1 godz.

✓Cel ogólny 
Wskazanie uczniom powiązań między zagadnieniami z anatomii i fizjologii człowieka a fizyką. 

Cele szczegółowe
Wiadomości
Uczeń:

 • Wymienia elementy szkieletu, których budowa i działanie opiera się na prawach i zasadach fizyki.
 • Opisuje budowę serca.
 • Wymienia elementy budujące oko.
 • Wymienia sposoby przekazywania ciepła.

Umiejętności
Uczeń:

 • Rozpoznaje różne typy maszyn prostych i odnajduje je w szkielecie człowieka.
 • Oblicza siły działające na dźwignię.
 • Analizuje wykres.
 • Wyjaśnia związek między budową tętnic a ciśnieniem, które w nich panuje.
 • Oblicza ciśnienie hydrostatyczne.
 • Wyjaśnia związek między budową a rolą przełyku.
 • Oblicza siłę ciężkości i prędkość w spadku swobodnym.
 • Wyjaśnia zjawisko akomodacji oka. Oblicza ogniskową soczewki.
 • Opisuje rolę potu w procesie termoregulacji.
 • Oblicza masę potu potrzebną do obniżenia temperatury powierzchni skóry.

✓Metody nauczania:

 • Pogadanka.
 • Burza mózgów.
 • Praca z tekstem źródłowym.

✓Formy pracy: indywidualna i grupowa.

✓Środki dydaktyczne: plansze ze wzorami, schematy narządów lub układów narządów, kartki z nazwami zjawisk fizycznych, karty pracy.

✓Typ lekcji: podsumowująca.

PRZEBIEG LEKCJI

I Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne.
 2. Nauczyciel w formie pogadanki wprowadza uczniów w temat lekcji. Zwraca uwagę na to, że ciało człowieka podlega wszelkim prawom fizyki. Prosi, aby uczniowie analizowali budowę i funkcjonowanie swojego organizmu holistycznie, uwzględniając zagadnienia z biologii, chemii i fizyki. Nauczyciel wyjaśnia, że lekcja stanowi próbę połączenia wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie całego roku szkolnego z dwóch przedmiotów.

II Faza realizacyjna

 1. Burza mózgów. Nauczyciel prosi uczniów, aby wymienili elementy i narządy ciała ludzkiego, w których można odnaleźć prawa, zasady, zjawiska fizyczne. Pomysły uczniów zapisywane są na tablicy.
 2. Nauczyciel wywiesza na tablicy schematy różnych narządów i układów narządów ciała ludzkiego oraz nazwy zjawisk fizycznych, hasła związane z fizyką. Prosi uczniów o wybranie i połączenie haseł z rysunkiem. Uprzedza, że hasła mogą być wykorzystane wielokrotnie, a niektórych schematów można nie wykorzystać (załącznik 1).
 3. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Rozdaje im karty pracy z tekstami źródłowymi (załącznik 2). Nauczyciel wywiesza na tablicy różne wzory fizyczne, a uczeń wybiera tylko te, których potrzebuje do rozwiązania zadania. 

III Faza podsumowująca

 • Uczniowie prezentują wyniki pracy grupowej.
 • Nauczyciel uruchamia Quiz Kahoot, w którym znajdują się pytania utrwalające zagadnienia z tematu lekcji (załącznik 3).
 • Nauczyciel podsumowuje lekcję i ocenia pracę grup.

Załącznik 1

Załącznik 2

Grupa 1 – szkielet

Szkielet w naszym organizmie pełni wiele funkcji, m.in. nadaje kształt naszemu ciału, chroni narządy wewnętrzne, umożliwia poruszanie się, magazynuje sole mineralne i bierze udział w procesie krwiotwórczym. Kości występują nie tylko w szkielecie. Znajdują się również w uchu (kosteczki słuchowe). Tam biorą udział w procesie przewodzenia dźwięku. W szkielecie jako elemencie biernego układu ruchu odnaleźć można szereg rozwiązań fizycznych. Model wahadła (zachowanie rąk podczas chodzenia), mechanizmy zmniejszania tarcia (stawy kostne), środek ciężkości, modele maszyn prostych. Jed...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy