Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

22 czerwca 2018

NR 27 (Maj 2018)

Jak się poruszamy?

0 846

✓Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✓Poziom: szkoła podstawowa 
✓Cel ogólny zajęć: poznanie budowy i funkcjonowania układu ruchu
✓ Cele szczegółowe:
 W zakresie wiadomości uczeń:
- wymienia elementy składowe układu ruchu,
- przedstawia rolę szkieletu oraz mięśni podczas poruszania się,
- podaje główne części, z których składa się szkielet,
- wylicza kości budujące szkielet,
- rozróżnia kości krótkie, długie, płaskie i różnokształtne oraz podaje ich przykłady,
- wymienia sposoby połączenia kości,
- wylicza różne grupy mięśni.
 

W zakresie umiejętności uczeń:

POLECAMY

 • podpisuje kości na schematycznym rysunku,
 • charakteryzuje podział kości ze względu na ich kształt i wielkość,
 • określa na sobie położenie przykładowych połączeń kości,
 • charakteryzuje funkcje szkieletu,
 • określa, w jaki sposób pracują mięśnie,
 • proponuje przykładowe zachowania, które mają korzystny wpływ na układ ruchu.

Postawy i przekonania. Uczeń:

 • rozumie potrzebę dbania o układ ruchu,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • przestrzega obowiązujących reguł,
 • zachowuje się kulturalnie podczas lekcji.

✓Środki dydaktyczne:

 • łamigłówka,
 • model szkieletu,
 • modele różnych typów kości,
 • schemat budowy szkieletu,
 • wycięte elementy szkieletu,
 • telefon/tablet z wgraną aplikacją do odczytywania kodów QR (np. NeoReader),
 • komputer oraz sprzęt multimedialny. 

✓Strategie nauczania:

 • asocjacyjna,
 • operacyjna.

✓Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa.

✓Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka,
 • metody oparte na obserwacji: pokaz, film dydaktyczny,
 • metody oparte na działaniu praktycznym: ćwiczenia w klasie (kody QR), mapa myśli.

Przebieg lekcji:

Przygotowanie przed zajęciami: nauczyciel drukuje powiększone elementy szkieletu na kartkach A4 i wycina je (załącznik 3). Do każdego elementu przykleja kod QR z zakodowaną nazwą kości (załącznik 4), następnie poszczególne elementy ukrywa w różnych miejscach w sali. 

Faza przygotowawcza

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Nauczyciel rozdaje dzieciom łamigłówkę (załącznik 1), której rozwiązanie stanowi temat lekcji. Uczeń, który jako pierwszy ją rozwiąże, zapisuje temat na tablicy, pozostałe dzieci zapisują go w zeszycie. 

Faza realizująca

 • Prowadzący przedstawia dzieciom cel zajęć oraz zagadnienia, które będą omawiane. 
 • Nauczyciel pyta dzieci, z jakich elementów zbudowany jest układ ruchu (szkielet i mięśnie). Wspólne omówienie roli szkieletu oraz mięśni podczas poruszania się.
 • Następnie prowadzący prezentuje uczniom model szkieletu: wyjaśnia, że szkielet zbudowany jest z 5 głównych części – czaszki, klatki piersiowej, kręgosłupa, kości kończyn górnych i kości kończyn dolnych. Dzieci zapisują notatkę w zeszycie.
 • Nauczyciel rozdaje uczniom schemat budowy szkieletu (załącznik 2). Zadaniem dzieci jest podpisanie jego poszczególnych elementów: uczniowie odszukują rozmieszczone w klasie elementy szkieletu, odczytują za pomocą telefonu/tabletu kody QR i podpisują właściwe elementy w zeszycie. Prowadzący na bieżąco kontroluje poprawność wykonywania zadania.
 • Prowadzący przedstawia uczniom modele różnych kości i wyjaśnia ich podział ze względu na kształt i wielkość (kości długie, krótkie, płaskie oraz różnokształtne). Dzieci wklejają rozdane rysunki kości (załącznik 5) i określają ich typy. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania i poprawia ewentualne błędy.
 • Nauczyciel prezentuje dzieciom przy pomocy modelu szkieletu sposoby połączenia kości (ruchome i nieruchome) oraz wymienia przykładowe. Prowadzący prosi podopiecznych o wskazanie na sobie, gdzie jeszcze znajdują się wymienione połączenia. Uczniowie sporządzają notatkę. 
 • Pogadanka na temat funkcji szkieletu (umożliwia ruch, stanowi rusztowanie, chroni narządy wewnętrzne), uczniowie zapisują notatkę w zeszycie.
 • Prowadzący informuje dzieci, że w naszym ciele występują mięśnie szkieletowe, których praca jest zależna od naszej woli, oraz mięśnie narządów wewnętrznych, których pracy nie jesteśmy w stanie kontrolować. Podaje przykłady tych mięśni. Uczniowie sporządzają notatkę.
 • Nauczyciel pre...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy