Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

27 sierpnia 2018

NR 15 (Maj 2016)

O tych, co pięknie śpiewają i nad głowami latają

241

Scenariusz lekcji

✔Temat zajęć: O tych, co pięknie śpiewają i nad głowami latają
✔Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✔Przedmiot: przyroda
✔Poziom: szkoła podstawowa
✔Celem zajęć jest poznanie różnorodności ptaków w środowisku miejskim oraz doskonalenie umiejętności ich rozpoznawania.

✔Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • wyjaśnia, co to jest park miejski, oraz wylicza jego funkcje,
 • wymienia gatunki ptaków występujące w mieście,
 • wylicza elementy budowy zewnętrznej ptaków,
 • nazywa gatunek ptaka po wydawanym przez niego odgłosie.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • rozpoznaje pospolite ptaki występujące w parkach miejskich,
 • dostrzega różnice w wyglądzie, zachowaniu obserwowanych ptaków,
 • posługuje się umiejętnie lornetką, atlasem ptaków.

Postawy i przekonania:

 • rozwija zainteresowania ornitologiczne,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • kształtuje postawę proekologiczną,
 • kulturalnie zachowuje się na zajęciach.

✔Środki dydaktyczne:

 • karty pracy (załącznik 1),
 • lornetki,
 • podkładki,
 • tablica „Ptaki w mieście” (załącznik 2),
 • atlas ptaków,
 • ulotka „Ptaki w mieście” dostępna pod adresem //otop.org.pl/uploads/media/ptaki_w_mie%C5%9Bcie_+_ok%C5%82adka_na_www.pdf,
 • schemat budowy ptaka (załącznik 3),
 • sprzęt do odtwarzania nagrań,
 • odgłosy wybranych ptaków. 

✔Strategie nauczania:

 • asocjacyjna, problemowa.

✔Formy pracy:

 • indywidualna, zbiorowa, grupowa.

✔Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka, wykład,
 • metody oparte na obserwacji: pokaz,
 • metody oparte na działaniu praktycznym: ćwiczenia w terenie, obserwacja.

Przebieg lekcji:

I Faza przygotowawcza:

 • Przywitanie uczniów.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 • Wyjście do parku.
 • Prowadzący prosi dzieci o wyjaśnienie terminu park miejski oraz o wskazanie funkcji, jakie pełni. Następnie pyta dzieci, czy parki są potrzebne w miastach.
 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy i podkładki oraz prosi o wykonanie zadania 1 na karcie pracy. Rozwiązanie zadania jest tematem zajęć.

II Faza realizująca:

 • Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy (każda z grup powinna mieć swojego opiekuna), następnie rozdaje im lornetki, tablice nr 1 „Ptaki w mieście” oraz wyjaśnia, co mają zrobić. Każda z grup udaje się wraz ze swoim opiekunem w wybrane przez siebie miejsce znajdujące się na terenie parku i przeprowadza obserwacje ptaków, uzupełniając przy tym zadanie 2. W przypadku problemów z rozpoznaniem obserwowanego gatunku uczniowie korzystają z tablicy, atlasów, ulotki. Podczas przeprowadzania badania uczniowie powinni zwrócić uwagę na wielkość obserwowanego ptaka, jego ubarwienie, liczebność (pojedynczy osobnik, stado) oraz miejsce, w którym został zauważony. 
 • Uczniowie po ustalonym czasie wracają w miejsce zbiórki oraz prezentują...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy