Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

26 lipca 2018

NR 19 (Styczeń 2017)

Historia badań behawioralnych, czyli kilka słów o tym, jak ewoluowało nasze postrzeganie zachowania się zwierząt

498

Do historii przeszedł okrutny eksperyment amerykańskiego psychologa Harry'ego Harlowa nad potrzebą miłości u młodych zwierząt (Harlow, 1958). Badacz wykorzystał do badania młode małpki rezusy (Macaca mulatta) oddzielone od matki (fot. 5), aby udowodnić, że potrzeba bliskości matki jest równie ważna jak zaspokajanie ich potrzeb fizjologicznych. W swym eksperymencie stworzył dwie sztuczne matki, jedną drucianą, a drugą pokrytą miękkim materiałem. Okazało się, że niezależnie od tego, 
który model matki był wykorzystywany do karmienia młodych, małpki większość czasu spędzały na „miękkiej matce”. Eksperyment ten dowiódł, że zapewnienie pożywienia nie jest ważniejsze od stworzenia młodym poczucia bezpieczeństwa, które w warunkach testu zapewniał dotyk miękkiego futerka. Obie badane grupy rezusów przybierały na wadze podobnie, jednak grupa karmiona przez drucianą matkę miała częściej problemy gastryczne. Po zakończeniu eksperymentu małpki wykazywały również zaburzenia o charakterze psychicznym. Choć Harry Harlow poszerzył wiedzę o psychice młodych osobników oraz o skutkach odseparowania ich od matek, sposób przeprowadzenia eksperymentu wzbudza wiele kontrowersji. Wykorzystywane do eksperymentu małpki są zwierzętami socjalnymi, a w czasie trwania eksperymentu młode osobniki zamknięto w komorach odseparowanych od wszelkich bodźców zewnętrznych. Ponadto małpki te w wielu cechach przypominają ludzi, np. rozpoznają swoje odbicie w lustrze. Rozpoczęto walkę o zaprzestanie wykorzystywania małp do eksperymentalnych badań laboratoryjnych.


Fot. 1. Reprodukcja rysunków naskalnych z jaskini Altamira w Hiszpanii (Muzeum Mamuta w Barcelonie, Fot. Thom Quine)

POLECAMY

Jesteśmy zafascynowani jaskiniami z okresu paleolitu pokrytymi malowidłami naściennymi przedstawiającymi w sposób niezwykle naturalistyczny zwierzęta lub istoty hybrydowe zwane antropozoomorfami (te ostatnie łączyły w sobie cechy człowieka i różnych zwierząt, np. czarownik z jaskini Trois Frères przedstawia mężczyznę o głowie jelenia i twarzy sowy, o kocich łapach i genitaliach, a także o końskim ogonie). Odnaleziono wizerunki ok. 30 ssaków, jednak najczęściej starożytni artyści przed­stawiali konie. Co ciekawe, niektóre z tych rysunków wiernie oddają fenotypy koni obserwowane obecnie, np. fenotypy konia Przewalskiego. Artyści używali cieniowania i perspektywy, co pozwalało uwidocznić ruch ciała, szybkość oraz siłę. Rysunki umieszczali tak, by naturalne wypukłości skały oddawały trójwymiarowe kształty zwierzęcego ciała. Niektóre obrazy cechują się bogactwem detali, co stanowi dowód na to, że twórcy dużo czasu spędzali, obserwując zwierzęta. Wiele ze scen ma kompleksowy charakter (fot. 1), co pozwala odkryć zależności pomiędzy różnymi ­gatunkami. Większość tych malowideł datuje się na 31–11 000 lat p.n.e., a jaskinie, w których je odnaleziono, znajdują się głównie w rejonie franko-kantabryjskim, czyli w północnej części Hiszpanii oraz w południowej i środkowej Francji. Nie do końca wiadomo, czy malowidła te spełniały funkcję dydaktyczną dla niedoświadczonych łowców, funkcję obrzędową („magia łowiecka”) lub estetyczną („sztuka dla sztuki”), niewątpliwie jednak stanowią one świadectwo pierwszych udokumentowanych obserwacji zwierząt (Kennedy, 1993, Pruvost i in. 2011). 

W starożytnym Egipcie (3100 p.n.e.–332 p.n.e.) zwierzęta były nieodłącznym elementem wierzeń religijnych. Egipcjanie z charakterem i naturą zwierząt utożsamiali główne siły natury rządzące światem, siły, których się obawiali i które próbowali oswoić. Mumifikowali zwierzęta częściej niż ludzi. Wśród nich były zwierzęta udomowione, np. koty, takie, które stanowiły źródło pożywienia dla zmarłych ludzi, składane w ofierze (kult Apisa) oraz zwierzęta stanowiące ofiarę w określonej intencji. Ówczesnych ludzi fascynowały cechy odkrywane 


Fot. 2. Kot bogini Bastet

w ­­­­zwierzętach, takie jak: siła, spryt, agresywność, piękno, płodność lub skłonność do zabawy. Bogom, których czcili, przypisywali cechy zwierząt, na przykład ­Bastet – bogini zabawy i muzyki – łączona była z kotem (fot. 2), natomiast Tot (Thot) – bóg pisma, mądrości i nauki, z pawianem i ibisem (Geronticus eremita) [Ikram i in. 2015]. 

W starożytności filozofowie zwani filozofami przyrody interesowali się nie tylko gatunkami łownymi czy hodowlanymi, ale obserwowali również biologię gatunków dziko żyjących, próbując poznać i zrozumieć naturalne prawa rządzące przyrodą. W literaturze z tego okresu pojawiają się informacje o zachowaniach zwierząt, np. wskazywane są analogie w zachowaniu zwierząt i ludzi. Nadawano zwierzętom ludzkie cechy, takie jak odwaga, złośliwość czy głupota. W dziele przypisywanym greckiemu filozofowi Arystotelesowi (384–322 p.n.e.) Physiognomonica autor dowodził, że ludzie przypominający fizycznie określony gatunek zwierzęcia posiadają temperament charakterystyczny dla tego gatunku (www.brittanica.com). Do dzisiaj pozostały, zapewne z tego okresu, potoczne powiedzenia „Jaki pies, taki pan”, „Pokaż mi swojego psa, a powiem ci, kim jesteś”, „Uparty jak osioł” lub „Przebiegły jak lis”. Natomiast w innej obszernej pracy Historia animalium (dzieło powstało w latach 350–343 p.n.e.) Arystoteles zebrał informacje dotyczące behawioru (ang. behaviour – zachowanie się) około 500 różnych gatunków zwierząt, ich zdolności do uczenia się oraz różnic w zachowaniu się samców i samic (Urbanek, 2007). Praca Arystotelesa była zbiorem informacji pochodzących z różnych źródeł, co świadczy o tym, że badanie zwierzęcych zachowań znajdowało się w kręgu zainteresowań również innych badaczy przyrody.

Podczas średniowiecza, które uważa się za wyjątkowo niekorzystny okres dla rozwoju nauki i kultury, filozofia przyrody ewoluowała nadal, tworząc podwaliny dla rozwoju badań w czasach nowożytnych (Loyn, 1989). Zachowania zwierząt były jednak rozważane czysto teoretycznie, przykładem jest włoski filozof i dominikanin Tomasz z Akwinu (1225–1274), który podczas swych teologicznych dociekań wspominał, że instynkt kieruje zwierzęcymi działaniami, a same zwierzęta dążą do własnego dobra (Regan i Singer, 1989). 

W epokach renesansu i baroku szczególnie rozwinęły się badania związane z funkcjonowaniem systemu nerwowego, który według ówczesnych badaczy wywierał istotny wpływ na zachowanie zwierząt. W tym okresie zwierzęta zaczęto postrzegać jedynie jako maszyny, a nie jako istoty czujące, piękne i wymagające opieki. Francuski filozof Kartezjusz (1596–1650) uważał, że zwierzęta pozbawione są wolnej woli, a całe ich zachowanie jest efektem działającego łańcucha „bodziec  mózg  ­reakcja” i tym samym zapoczątkował okres panowania koncepcji mechanistycznej (Tyrakowski, 1971).

W okresie oświecenia zaczęto odchodzić od wizji zwierzęcia-maszyny obsługiwanej przez układ nerwowy i skupiono się na behawiorze wrodzonym (tzn. na zachowaniach niezmienionych przez


Fot. 3. Żerujące mszyce (Aphis nerii) wydzielają spadź, słodką substancję bogatą w cukry i aminokwasy, „spijaną” przez mrówki


Fot. 4. Kura z kurczętami. Pisklęta krótko po wykluciu utrwalają wzorzec matki

procesy uczenia się) – zwanym instynktem (Tinbergen, 1951). Angielski uczony i duchowny William Paley (1743–1805), badając instynktowny behawior, czyli zachowanie, którego zwierzę nie mogło się nauczyć, uznał go za dowód mądrości Boga. Z kolei Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829) skupił się na zachowaniach zwierząt pod kątem swej teorii ewolucji, zwanej później lamarkizmem, twierdząc, że behawior jak i organy zwierzęcia mogą ulec zmianie w zależności od tego, w jaki sposób są używane, a instynkt to zwyczaje przodków przekazane potomkom. Wyniki badań instynktu prowadzone w czasie oświecenia dały podwaliny pod intensywne badania zachowania zwierząt (Cziko, 2000).

W XIX wieku Karol Darwin rozpoczął trwający do dziś okres intensywnych i systematycznych badań nad różnymi aspektami zachowań zwierząt, zwany później erą badań behawioralnych (Bolhuis i Giraldeau, 2005). W dziele O powstawaniu gatunków (Darwin, 1859), cały rozdział zatytułowany Instynkt Darwin poświęcił zróżnicowanym zachowaniom wybranych gatunków kręgowców i bezkręgowców. Badacz opisał między innymi eksperyment z odizolowaniem mrówek od grupy mszyc, na podstawie którego wysnuł przypuszczenie, że mszyce wydzielają słodki płyn nie dla dobra mrówek, ale dla własnej korzyści, aby pozbyć się nadmiaru lepkiej cieczy zwanej spadzią (Darwin, 1859), (fot. 3). Z kolei przyjaciel Darwina – kanadyjsko-brytyjski psycholog Georges Romanes badał inteligencję zwierząt, której przejawem miał być, według badacza, zwierzęcy behawior. Zauważył, że ludzie i zwierzęta mają podobne procesy poznawcze. Stworzył podwaliny nowej dziedziny nauki o zachowaniu zwierząt zwaną psychologią poznawczą (lub inaczej zoopsychologią) [Papini, 2003].

Behawior wrodzony, zwany instynktem, pozostawał w XIX wieku w centrum uwagi wielu naukowców. Ich prace zaowocowały późniejszym wydzieleniem nowej dziedziny nauki – etologii. Biolog amator Douglas Spalding podczas badań nad kurczętami odkrył, że młode zwierzęta krótko po wykluciu utrwalają wzorzec matki, za którą będą następnie podążać (fot. 4). Fenomenem tym w późniejszym okresie zainteresował się również niemiecki uczony Oskar Heinroth, lecz prace obu badaczy spopularyzował dopiero austriacki zoolog i ornitolog Konrad ­Lorenz, nadając zjawisku nazwę wdrukowanie (ang. imprinting) [Bolhuis i Giraldeau, 2005]. Obaj badacze, D. Spalding i O. Heinroth, uznawani są obecnie za prekursorów nowoczesnej etologii. 

Jako dziedzina nauki etologia została wyodrębniona dopiero w XX wieku dzięki staraniom Konrada Lorenza oraz Nicolaasa Tinbergena. Konrad Lorenz był zwolennikiem prowadzenia obserwacji zwierząt w warunkach naturalnych, ponieważ uważał, że jedynie obserwowanie całego spektrum zachowań daje możliwość poznania mechanizmów rządzących zwierzęcym behawiorem. Swoje obserwacje dotyczące behawioru zwierząt wykorzystywał do tłumaczenia ludzkiego zachowania. Ponadto austriacki badacz zasłynął twierdzeniem, że podobnie jak cechy fizyczne behawior ewoluuje w wyniku działania selekcji naturalnej (Mertz, 2001; Vicedo, 2009). Z kolei Nicolaas Tinbergen, podobnie jak K. Lorenz, uznawał potrzebę prowadzenia badań w ­­­­warunkach naturalnych lub zbliżonych do naturalnych. Holenderski uczony postulował jednak konieczność projektowania i prowadzenia eksperymentów, a nie tylko sporządzenie opisu obserwacji. Ponadto N. Tinbergen sformułował cztery wielkie pytania o zachowanie, które uważane są za podstawę badań etologicznych (Bolhuis i Giraldeau, 2005). Pierwsze pytanie dotyczy przyczyny danego zachowania, drugie przyczyny jego rozwoju, trzecie funkcji, jaką ma spełnić określone zachowanie, a czwarte odnosi się do ewolucji rozwoju zachowania (Bolhuis i Giraldeau, 2005). Odpowiedzi na każde z pytań z osobna, mimo że poprawne, dają niekompletny obraz zachowania zwierzęcego. Dopiero uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania pozwala poznać i zrozumieć behawior zwierzęcia (Godzińska, 1992). Tinbergen i Lorenz nie tylko przyczynili się do wyodrębnienia etologii jako odrębnej gałęzi nauki, ale również byli współtwórcami pierwszego czasopisma naukowego – „Ethology”. Wkład naukowy obu badaczy został nagrodzony w 1973 roku nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie w sferze wzorców zachowań indywidualnych i społecznych for their discoveries concerning organization and elicitation of individual and social behaviour patterns (nagrodę dzielili wraz z Karolem von Frischem) [Bolhuis i Giraldeau, 2005].

Na przełomie XIX i XX wieku niektórzy naukowcy skupili się na tej części zachowań zwierzęcych, które są modyfikowane w wyniku zdobywania nowych doświadczeń, czyli na tak zwanym behawiorze wyuczonym. Rosyjski fizjolog Iwan Pawłow w swych badaniach nad wydzielaniem śliny u psa dowiódł, że zwierzę może wykazywać pewne zachowanie w określonych przez badacza warunkach (ślinienie się jako odpowiedź na sygnał dźwiękowy). Behawior będący odpowiedzią na pierwotnie obojętny bodziec I. Pawłow nazwał odruchem warunkowym. Prace te były kontynuowane i rozwijane przez innych naukowców, w tym przez amerykańskiego psychologa Johna Broadusa Watsona, twórcę behawiorystycznej teorii uczenia, oraz jego słynnego ucznia Barrhusa Skinnera (Manning, 1972; Bolhuis i Giraldeau, 2005). John B. Watson zasłynął ze swojego eksperymentu, podczas którego uczył jedenastomiesięczne dziecko o imieniu Albert lęku przed szczurem za pomocą warunkowania klasycznego. Uczony wykorzystał w tym celu gong, w który uderzał za każdym razem, gdy dziecku pokazywano białego szczura. Zwierzę, które początkowo nie budziło strachu u Alberta, z czasem zaczęło wywoływać u dziecka lęk poprzez skojarzenie widoku szczura z głośnym i przerażającym dźwiękiem gongu. John B. Watson w kolejnej części eksperymentu odkrył, że strach został przeniesiony także na inne zwierzęta i rzeczy kojarzące się Albertowi ze szczurem (Watson i Rayner-Watson, 1921). Prekursorzy szkoły behawiorystycznej Watson i Skinner uważali, że nie da się testować naukowymi metodami zjawisk psychologicznych, ponieważ są niedostępne dla obserwacji. Dlatego można badać jedynie fizyczne manifestacje tych zjawisk w post...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy