Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

3 lipca 2018

NR 25 (Styczeń 2018)

Zanieczyszczenie powietrza i jego skutki. Scenariusz lekcji

0 170

✓Temat zajęć: Zanieczyszczenie powietrza i jego skutki
✓Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✓Poziom: liceum
✓Celem zajęć jest określenie przez uczniów wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizmy (drzewa i porosty) na podstawie obserwacji oraz przy pomocy skali porostowej.
Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

 • wymienia przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza,
 • wylicza substancje zanieczyszczające powietrze,
 • rozpoznaje gatunki drzew występujące w parku przy pomocy klucza do oznaczania,
 • definiuje pojęcie bioindykacja,
 • rozróżnia typy kształtów plech porostowych na podstawie obserwacji.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • charakteryzuje wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizmy (drzewa i porosty),
 • szacuje wielkość uszkodzeń obserwowanych gatunków drzew,
 • określa stopień skażenia powietrza przy pomocy skali porostowej,
 • zaznacza miejsce obserwacji na mapie,
 • proponuje działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Postawy i przekonania:

 • uświadamia sobie szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na różne organizmy,
 • docenia wartość środowiska przyrodniczego,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • rozwija postawę proekologiczną oraz wrażliwość na piękno przyrody,
 • przestrzega zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.

✓Środki dydaktyczne:

 • atlasy do oznaczania drzew (np. „Drzewa naszych lasów”, „Drzewa, kieszonkowy atlas”),
 • karty pracy (załącznik 1),
 • schematy przedstawiające korony drzew w różnych fazach uszkodzenia (załącznik 2),
 • schematy przedstawiające gałęzie w różnych fazach uszkodzenia (załącznik 3),
 • skala porostowa (załącznik 4),
 • lupy.

✓Strategie nauczania: operacyjna.
✓Formy pracy: zbiorowa i grupowa.
✓Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka,
 • metody oparte na obserwacji: obserwacja w terenie,
 • metody oparte na działaniu praktycznym: ćwiczenia w terenie, karta pracy,
 • metody oparte na samodzielnym dochodzeniu do wie­dzy: praca z tekstem, dyskusja dydaktyczna (metaplan).

Przebieg lekcji:

Faza przygotowawcza:

 1. Przywitanie uczniów.
 2. Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 3. Wyjście do parku. 

Faza realizująca:

 1. Nauczyciel rozdaje karty pracy (załącznik 1), następnie nawiązuje do tematu lekcji – prowadzący przeprowadza pogadankę z uczniami na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, substancji, które je zanieczyszczają, pyta, w jaki sposób można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza, co to jest bioindykacja oraz dlaczego porosty są dobrymi biowskaźnikami. Uczniowie uzupełniają zadanie 1 na karcie pracy.
 2. Nauczyciel rozdaje materiały dodatkowe, lupy. Następnie dzieli podopiecznych na 3 grupy (każda z grup powinna mieć swojego ­opiekuna). Zespoły udają się w wybrane przez siebie miejsce w parku i wykonują zadanie 2 na karcie pracy.
 3. Po ustalonym czasie grupy wracają na miejsce zbiórki, prezentują wyniki i wspólnie wyciągają wnioski.   

Faza podsumowująca:

 1. Powrót do szkoły.
 2. Uczniowie przy pomocy prowadzącego razem tworzą metaplan, pt. „Powietrze wokół nas” (załącznik 5).
 3. Nauczyciel podsumowuje zajęcia, zadaje zadanie domowe (załącznik 6), ocenia aktywność i zaangażowanie każdego z uczniów oraz prosi uczniów o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (załącznik 7).
 4. Pożegnanie uczniów.

Załącznik 1

Karta pracy

Zadanie 1. Porosty są dobrymi bioindykatorami, ponieważ… Napisz 4 uzasadnienia.
1. ...............................................................................................................................................................................................

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy