Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

3 lipca 2018

NR 25 (Styczeń 2018)

Zanieczyszczenie powietrza i jego skutki. Scenariusz lekcji

522

✓Temat zajęć: Zanieczyszczenie powietrza i jego skutki
✓Liczba godzin lekcyjnych: 2 x 45 minut
✓Poziom: liceum
✓Celem zajęć jest określenie przez uczniów wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizmy (drzewa i porosty) na podstawie obserwacji oraz przy pomocy skali porostowej.
Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości uczeń:

POLECAMY

 • wymienia przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza,
 • wylicza substancje zanieczyszczające powietrze,
 • rozpoznaje gatunki drzew występujące w parku przy pomocy klucza do oznaczania,
 • definiuje pojęcie bioindykacja,
 • rozróżnia typy kształtów plech porostowych na podstawie obserwacji.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • charakteryzuje wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizmy (drzewa i porosty),
 • szacuje wielkość uszkodzeń obserwowanych gatunków drzew,
 • określa stopień skażenia powietrza przy pomocy skali porostowej,
 • zaznacza miejsce obserwacji na mapie,
 • proponuje działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Postawy i przekonania:

 • uświadamia sobie szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na różne organizmy,
 • docenia wartość środowiska przyrodniczego,
 • aktywnie pracuje na zajęciach,
 • rozwija postawę proekologiczną oraz wrażliwość na piękno przyrody,
 • przestrzega zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.

✓Środki dydaktyczne:

 • atlasy do oznaczania drzew (np. „Drzewa naszych lasów”, „Drzewa, kieszonkowy atlas”),
 • karty pracy (załącznik 1),
 • schematy przedstawiające korony drzew w różnych fazach uszkodzenia (załącznik 2),
 • schematy przedstawiające gałęzie w różnych fazach uszkodzenia (załącznik 3),
 • skala porostowa (załącznik 4),
 • lupy.

✓Strategie nauczania: operacyjna.
✓Formy pracy: zbiorowa i grupowa.
✓Metody nauczania:

 • metody oparte na asymilacji wiedzy: pogadanka,
 • metody oparte na obserwacji: obserwacja w terenie,
 • metody oparte na działaniu praktycznym: ćwiczenia w terenie, karta pracy,
 • metody oparte na samodzielnym dochodzeniu do wie­dzy: praca z tekstem, dyskusja dydaktyczna (metaplan).

Przebieg lekcji:

Faza przygotowawcza:

 1. Przywitanie uczniów.
 2. Czynności organizacyjno-porządkowe oraz przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowywania się na zajęciach terenowych.
 3. Wyjście do parku. 

Faza realizująca:

 1. Nauczyciel rozdaje karty pracy (załącznik 1), następnie nawiązuje do tematu lekcji – prowadzący przeprowadza pogadankę z uczniami na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, substancji, które je zanieczyszczają, pyta, w jaki sposób można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza, co to jest bioindykacja oraz dlaczego porosty są dobrymi biowskaźnikami. Uczniowie uzupełniają zadanie 1 na karcie pracy.
 2. Nauczyciel rozdaje materiały dodatkowe, lupy. Następnie dzieli podopiecznych na 3 grupy (każda z grup powinna mieć swojego ­opiekuna). Zespoły udają się w wybrane przez siebie miejsce w parku i wykonują zadanie 2 na karcie pracy.
 3. Po ustalonym czasie grupy wracają na miejsce zbiórki, prezentują wyniki i wspólnie wyciągają wnioski.   

Faza podsumowująca:

 1. Powrót do szkoły.
 2. Uczniowie przy pomocy prowadzącego razem tworzą metaplan, pt. „Powietrze wokół nas” (załącznik 5).
 3. Nauczyciel podsumowuje zajęcia, zadaje zadanie domowe (załącznik 6), ocenia aktywność i zaangażowanie każdego z uczniów oraz prosi uczniów o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (załącznik 7).
 4. Pożegnanie uczniów.

Załącznik 1

Karta pracy

Zadanie 1. Porosty są dobrymi bioindykatorami, ponieważ… Napisz 4 uzasadnienia.
1. ..................................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................................

Zadanie 2. Waszym zadaniem jest:

 1. Wybranie 5 drzew (podobnych do siebie, o wysokości co najmniej 2 m, mających zbliżone warunki naświetlenia i nawodnienia).
 2. Określenie gatunku wybranych drzew.
 3. Zwrócenie uwagi na ogólną sylwetkę i wygląd korony poszczególnych drzew (na podstawie załącznika 2).
 4. Obserwacja wyglądu gałązek – liczba i stopień rozgałęzienia (na podstawie załącznika 3).
 5. Obserwacja liści (zielone, pożółkłe, żółte).
 6. Obserwacja kory (jest, nie ma, uszkodzona).
 7. Określenie lokalizacji poszczególnych drzew (samotnie stojące, w grupie).
 8. Stwierdzenie występowania porostów (liczne, pojedyncze, brak), obserwacje przeprowadź na wysokości od 30 do 200 cm nad poziomem gleby.
 9. Zaznaczenie drzew na mapie.
cechy drzewa
gatunek drzewa 1 2 3 4 5
stopień uszkodzenia          
 • korony
         
 • gałęzi
         
 • liści
         
 • kory
         
lokalizacja drzewa          
występowanie porostów          
Jeśli porosty występują, uzupełnij poniższe rubryki (na postawie załącznika 4)
stopień pokrycia porostami badanej powierzchni pnia:          
 • 0–1% 
         
 • 2–5%
         
 • 6–10%
         
 • 11–50%
         
kształt plechy porostów          
szacunkowy stopień skażenia powietrza          

Załącznik 2

Faza 1 
Drzewo jest zdrowe
Faza 2 
Częściowe uszkodzenie 
drzewa
Faza 3 
Zaawansowane 
uszkodzenie drzewa
Faza 4 
Całkowite obumieranie 
drzewa
Drzewo ma gęstą koronę z niewielkimi prześwitami. Wszystkie gałęzie mają zdrowe zielone liście Nieliczne gałęzie pozbawione są liści, zdarzają się liście żółte, pomarańczowe Duża powierzchnia kory jest martwa, w koronie występują liczne prześwity. 
Dużo gałęzi jest suchych, a liście mogą być skórzaste i pozwijane
Nieliczny lub całkowity brak liści. Odpadają kawałki kory, a drzewo jest często zaatakowane przez owady i grzyby

Załącznik 3

Faza 0 Faza 1 Faza 2 Faza 3
Gałązka nieus...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy